Participácia

Partneri :

Partner 1

Názov: Jødisk Museum i Oslo

Adresa/Sídlo: Calmeyers gate 15B, 0183 Oslo, Norway

ID: 986564969

Štatutárny zástupca: Torill Torp-Holte, riaditeľka

https://www.jodiskmuseumoslo.no/

Partner 2

Názov: Múzeum židovskej kultúry SNM, Bratislava

Adresa/Sídlo: Zsigrayova kúria, Židovská ulica 17, 811 01 Bratislava

IČO: 00164721 DIČ:2020603068

Zástupca oprávnený konať vo veciach zmluvných: M.A. Michal Vaněk, PhD., riaditeľ SNM-MŽK

https://www.snm.sk/muzea-snm/muzeum-zidovskej-kultury/muzeum-zidovskej-kultury/o-muzeu

Partner 3

Názov: Fakulta dramatických umení

Adresa/Sídlo: Horná 95, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 31094970 DIČ: 2021283935

Štatutárny zástupca: doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., dekan fakulty

https://fdu.aku.sk/sk/

Partner 4

Názov : Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

Adresa/Sídlo: Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad, 058 39 Poprad

IČO: 00161098 DIČ: 2020656935

Štatutárny zástupca: Ing. PaedDr. Beáta Taylorová, PhD., riaditeľka

https://gpuk.edupage.org/

Spolupracujúce subjekty:

  • Občianske združenie O. z. Sonáta, Obchodná 22/B, Bratislava
  • Ľubovnianske múzeum, Hrad Stará Ľubovňa
  • Popradský literárny klub
  • Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad
  • Súkromná stredná odborná škola, Biela voda 2, Kežmarok
  • Divadlo Aréna v Bratislave, Viedenská cesta 10, Bratislava