O projekte

Tatranská galéria sídli a realizuje svoje aktivity v širšom regióne historickej Spišskej župy v Prešovskom samosprávnom kraji a jeho okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča. Región je miestom, kde viaceré etniká, národy a národnosti žili vo vzájomnej zhode. Zmenilo sa to počas 2. svetovej vojny, kedy z tohto regiónu bolo veľa ľudí spomedzi Židov a Rómov deportovaných do koncentračných táborov. V poslednom období početnosť rómskej populácie v regióne narastá, čo spôsobuje nárast extrémizmu, rasizmu a xenofóbie najmä u mladej generácie. Región Spiša, ktorý je najviac osídlený touto národnostnou menšinou, je geograficky znevýhodnený svojim umiestnením na severovýchode Slovenska, a práve tu zamýšľame realizovať väčšinu aktivít nášho projektu.

Našim projektom ART & HOLOCAUST chceme pripomínať, vzdelávať a citovo pôsobiť na mládež a širšiu verejnosť prostredníctvom rôznych umeleckých podujatí, vzdelávacích prednášok, premietania filmov, a tiež priamym zapojením študentov a mladých ľudí do tvorivého procesu. Galéria má adekvátne priestory na realizáciu všetkých aktivít .

Projekt bude pozostávať z:

I. Kreatívno-umeleckej zložky – výstavy, umelecké sympózium, koncerty, zhotovenie fotografických a filmových dokumentov

II. Edukatívnej zložky – prednášky, filmové premietania, exkurzie a besedy so študentmi škôl rôzneho typu a so širokou verejnosťou

III. Vedeckovýskumnej zložky – Umelci a holokaust – výskum, konferencie o umelcoch Slovenska a Nórska k téme holokaustu, vydanie zborníka, zhotovenie dokumentov, newslettrov, atď. Začiatok projektu je stanovený v termíne november 2023.

Pri všetkých podujatiach zamýšľame využiť možnosť, aby umelci svojimi lokálne špecifickými projektmi reagovali na génia loci tohto miesta poznačeného traumou holokaustu. Veríme, že umelci budú dostatočne citliví a vytvoria produktívne napätie medzi minulosťou a prítomnosťou.

Sociálna spravodlivosť, rovnosť šancí, prístup k vzdelaniu a rešpekt k jazyku, kultúre a ľudskej dôstojnosti sú silnými nástrojmi na zlepšenie spolunažívania medzi vyššie spomenutými skupinami, a to chceme našim projektom ART & HOLOCAUST podporiť.