Cieľ projektu

Našim projektom ART & HOLOCAUST chceme pripomínať, vzdelávať a citovo pôsobiť na mládež a širšiu verejnosť prostredníctvom rôznych umeleckých podujatí, vzdelávacích prednášok, premietania filmov, a tiež priamym zapojením študentov a mladých ľudí do tvorivého procesu. Galéria má adekvátne priestory na realizáciu všetkých aktivít .

Sociálna spravodlivosť, rovnosť šancí, prístup k vzdelaniu a rešpekt k jazyku, kultúre a ľudskej dôstojnosti sú silnými nástrojmi na zlepšenie spolunažívania, a to chceme našim projektom ART & HOLOCAUST podporiť.